Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk DeOase bbmw Voetreflextherapie, Reiki en Healing Arts.

Art 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van

Anita Loos, Praktijk DeOase bbmw. Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de therapeut/opdrachtnemer‘, betreft dit Anita Loos of een eventuele vervang(st)er van haar.
Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt/opdrachtgever betreft dit diegene(n) die eventueel in behandeling komt/komen bij Anita Loos Praktijk Deoase bbmw.

Art 2. Bedrijfsomschrijving

Therapeut/opdrachtnemer biedt voetreflexzone-, reiki- en healing Arts- behandelingen aan ter ondersteuning van het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest en om hiermee blokkades te verminderen of te verhelpen om zo het algehele welzijnsgevoel te verbeteren.

Art 3. Definities

1. Opdrachtgever/cliënt: de wederpartij van opdrachtnemer

2. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen therapeut/opdrachtnemer en opdrachtgever/cliënt betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Art 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Therapeut/opdrachtnemer zal de Voetreflex behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de methode volgens de B.E.R. (Bond Europese Reflexologen afdeling Nederland) en eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reiki volgens de nalatenschap van Mikao Usui en Healing Arts volgens de grondlegster Joanne van Weijgerden.

2. Therapeut/opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tegenover opdrachtgever/cliënt

3. Opdrachtgever/cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt aan opdrachtnemer.

4. Therapeut/opdrachtnemer, is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat therapeut/opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Art 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door therapeut/opdrachtgever.

Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dienen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.

3.Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties met zich meedraagt, zal therapeut/opdrachtnemer, de opdrachtgever/cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4. Therapeut/opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever/cliënt niet binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

Art 6. Tarieven en offertes

1. De tarieven genoemd op website/folders/facturen/overeenkomsten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever/cliënt een mondelinge, schriftelijke of afspraak per email maakt. Na het uitreiken van de toelichting bij de voetreflex behandeling volgens de B.E.R. door de therapeut/opdrachtnemer en het wijzen op de algemene voorwaarden van therapeut/opdrachtnemer, is het doornemen hiervan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/ cliënt zelf.

Art 7. Betalingsvoorwaarden

1. Betaling vindt plaats á contant na iedere behandeling, tenzij vooraf anders is afgesproken. 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW op de door therapeut/opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

3. Na ommekomst van 14 dagen is de opdrachtgever/cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever/cliënt een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien therapeut/opdrachtnemer haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever/cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso zijn gemoeid, verschuldigd.

Art 8. Tekortkomingen, afspraken verzetten

1. Therapeut/opdrachtnemer, behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor therapeut/opdrachtnemer haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

2. Indien opdrachtgever/cliënt een behandeling wenst af te zeggen of te verzetten dient dit minimaal 48 uur van te voren te worden aangegeven bij de therapeut/opdrachtnemer. Geschiedt de afzegging of verzetting binnen 24 uur voor de behandeling, wordt 50% van de behandelingskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever/cliënt. Dit geld ook als de opdrachtgever/cliënt niet op de afspraak komt zonder afzegging.

Art 9. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na de behandeling is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de therapeut/opdrachtnemer, als de opdrachtgever /cliënt.

Art 10. Klachten

1. Klachten over de verrichte behandelingen dienen door de opdrachtgever/cliënt binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende behandelingen schriftelijk te worden gemeld aan therapeut/opdrachtnemer; bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat therapeut/opdrachtnemer; in staat is adequaat te reageren.

Art 11. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van therapeut/opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van therapeut/opdrachtnemer wordt uitbetaald.

2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/opdrachtnemer is sprake van een inspanningsverplichting.

3. Therapeut/opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses en geeft op geen enkele wijze geneeskundige garanties, noch is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde, dan wel na de uitvoering van de behandelingen van opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/opdrachtnemer. De therapeut/opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

4. De therapeut/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat opdrachtgever/cliënt door de therapeut/opdrachtnemer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

5.Opdrachtgever/cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever/cliënt en therapeut/opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

6. Therapeut/opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever/cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de therapeut/opdrachtnemer.

7. De aansprakelijkheid van de therapeut/opdrachtnemer, voor schade voortvloeiend uit de door therapeut/opdrachtnemer verrichtte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één complete behandeling.

8. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.

9. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen

10. De Therapeut/opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door therapeut/opdrachtnemer te gebruiken producten die nodig zijn voor de voetreflextherapie en Healing Arts Therapie. De leverancier van deze producten, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Therapeut/opdrachtnemer zal voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de toegepaste producten.

11. Hoewel therapeut/opdrachtnemer, een erkende praktijkopleiding bij de B.E.R. in voetreflexologie heeft gevolgd is zij geen arts. Het advies aan u, om bij medische klachten altijd eerst uw huisarts/specialist te raadplegen.

Art 12. Wijziging van de voorwaarden

1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de betreffende overeenkomst en/of behandeling.

Art. 13. Geschillen

Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Datum 1 Mei 2014

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer: 37130102